Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały odwołane od 12 marca br. do odwołania. Informacja o przywróceniu zajęć zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zasady wystawiania faktury VAT za studia

Kwestura ATH informuje o zasadach i terminach wystawiania faktur VAT za studia.
 
Wystawianie faktur VAT
Faktura VAT, dokumentująca opłatę za studia, może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. podmiot, z którym Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zawarła umowę na świadczenie tej usługi.
W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury może być tylko student.
W przypadku dokonania zapłaty kosztów studiów na rzecz uczelni przez pracodawcę, faktura będzie wystawiona na studenta jako nabywcę usługi, a pracodawca będzie figurował jako płatnik tej faktury. Jeżeli pracodawca będzie refundował studentowi poniesione przez niego wydatki za czesne, to w takim przepadku faktura może być wystawiona na studenta jako nabywcę i płatnika tej usługi (w tym przypadku dane zakładu pracy nie zostaną ujęte na fakturze).
Ponadto, zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.), fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, wystawia się jedynie na żądanie tych osób.
 
Termin wystawienia faktury VAT
Faktury VAT nie mogą być wystawiane w dowolnym terminie. Zgodnie z Art. 106i  ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty (wpłatę czesnego za studia traktujemy jako zaliczkę). Przez datę otrzymania raty lub zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków na indywidualnym rachunku bankowym studenta..
Powyższy termin dotyczy także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja (dokonany wpłata). Jeśli zgłoszenie nastąpi później - fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.
W związku z powyższym faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na żądanie studenta zgłoszone mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie do Kwestury ATH (bud. B pok. 17) w podanych powyżej terminach. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane (imię i nazwisko, wydział, nr albumu), semestr, którego dotyczyła opłata, i wysokość fakturowanej kwoty oraz dane pracodawcy, jeśli był on płatnikiem.
Dodatkowo przypominamy, iż terminy oraz kwoty opłat za studia zawarte są w umowie o świadczenie usługi edukacyjnej, dlatego też nie będą wystawiane tzw. faktury proforma.
13 marzec 2020
Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał Rozporządzenie (poz. 420) o przedłużeniu ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do 31 maja 2020 roku. W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, zalecam odłożenie prolongaty legitymacji na maj 2020 roku.
 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r.

Student, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, w przypadku ubiegania się o przyznanie w/w świadczeń powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie o dnia 20 marca 2020r. 

Czytaj dalej >