Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2022/2023
 
 
W roku akademickim 2022/2023, aby uzyskać świadczenie pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium rektora należy wypełnić i zarejestrować odpowiedni wniosek w systemie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) na stronie: https://usosweb.ath.bielsko.pl w terminie od 1 do 17 października 2022r. w semestrze zimowym oraz od 1 do 14 marca 2023r. w semestrze letnim. Po zalogowaniu się do USOS należy wybrać zakładkę "Dla Wszystkich"następnie ikonę "Wnioski" i odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia. 
Zarejestrowany wniosek należy wygenerować z USOS i wydrukowany i przedłożyć w dziekanacie wydziału wraz z wymaganą dokumentacją w terminie do 18 października 2022r. w semestrze zimowym oraz 15 marca 2023r. w semestrze letnim.
 
W przypadku, gdy powyższe terminy, przypadają na dzień wolny od pracy, termin upływa w dniu następnym.
 
Zarejestrowanie i wypełnienie formularza elektronicznego w USOS jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.
 
Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń w USOSweb [pobierz]
 
W przypadku stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia także w trakcie semestru. Świadczenie może zostać przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony pod warunkiem, że wniosek zostanie zarejestrowany w USOS w terminie do 15 dnia miesiąca w okresie wypłacania stypendiów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące. Formę papierową wygenerowanego poprzez USOS wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie wydziału w terminie do 16 dnia miesiąca.

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższe terminy są ostateczne, zarówno w zakresie rejestracji formularza elektronicznego w USOS oraz złożenia wersji papierowej wniosku w dziekanacie wydziału wraz z dokumentami potwierdzającymi wyróżniające wyniki w nauce, rodzaj osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dokumentów potwierdzających rodzaj w/w osiągnięć, złożonych po terminie wskazanym powyżej, nie uwzględnia się przy rozpatrywaniu wniosku.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Wzory załączników do Regulaminu świadczeń dla studentów [pobierz] 
 
Informacje dotyczące świadczeń

1. Stypendium socjalne -  może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w Uczelni.

W przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta, wymagane jest złożenie Informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie stypendium socjalnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium socjalnego. Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które z uwagi na swój charakter są rozciągnięte w czasie [więcej]

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów [więcej]

3. Zapomogi – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawą przyznania zapomogi jest wystąpienie zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które występują nagle i losowo lub w sytuacji nielosowej. Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania. Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim [więcej]

4. Stypendium rektora –  może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie [więcej]
 
 
28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >