Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Wysokości stypendiów oraz wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne, zostaną ustalone w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów i podane do wiadomości w miesiącu październiku 2016r. Decyzja podjęta będzie w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będących w dyspozycji Uczelni.
1.   STYPENDIUM SOCJALNE- ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-01) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz
z kompletem dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium z zastrzeżeniem
§ 4 pkt 6 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk DNiSS PM-02/S.
Ponadto, student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, również z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
2.   STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- jest przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie studenta i stypendium socjalnego, wyłącznie na podstawie wniosku studenta (DNiSS PM-08)  i orzeczenia o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć  oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk DNiSS PM-02/S.
 
3.   STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW– jest przyznawane na wniosek (DNiSS PM-10/1 lub DNiSS PM-10/2 ) studenta przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.
Wniosek ten student składa do Komisji ds. stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów właściwego wydziału. Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty:
1)    Oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk DNiSS PM-02/S;
2)    Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych druk DNiSS PM-12;
3)     Inne załączniki wynikające z wypełnienia wniosku np.:
  • dokument potwierdzający osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne i/lub sportowe, które przedstawione są odpowiednio we wniosku w Tabeli 1, w Tabeli 2 i w Tabeli 3.
  • w przypadku, laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach lub eliminacjach centralnych.
 
Dodatkowe informacje:
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się:
 
1)  Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów;
 
2)  Student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów;
 
3)  Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w pkt 2  na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 
Student, o którym mowa w pkt 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeśli  spełnił łącznie następujące warunki:
·      zaliczył kolejny rok studiów;
·      zaliczył w poprzednim roku akademickim wszystkie przedmioty w terminach wynikających
z Zarządzenia Rektora ATH w sprawie harmonogramu roku akademickiego chyba, że niezaliczenie roku studiów zgodnie z harmonogramem wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
·      uzyskał za rok studiów średnią ocen przynajmniej 4,00 i/lub
·      posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, które przedstawione są we wniosku odpowiednio w Tabeli 1 i Tabeli 2 i/lub
·      posiada udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, które przedstawione są we wniosku odpowiednio w Tabeli 3.
 
4.   ZAPOMOGA– może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-09) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowe informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH.Stypendia dla doktorantów ATH
semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

 
Doktorantmoże otrzymać pomoc materialną w formie:
1.    Stypendium socjalnego
2.    Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
3.    Stypendium dla najlepszych doktorantów
4.    Zapomogi
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie
do dnia 20 października 2016r. Jednocześnie informuję, że złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony,
a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z: kompletem dokumentów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2016r.
 
W sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.
 
Wysokości stypendiów oraz wysokość dochodu uprawniająca doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, zostaną ustalone w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów i podane do wiadomości w miesiącu październiku 2016r. Decyzja podjęta będzie w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będących w dyspozycji Uczelni.
 
1.     Stypendium socjalne - ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wiosek (DNiSS PM-7) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (druk DNiSS PM-02/D) o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich.
Ponadto, doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, również
z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
2.     Stypendium specjalnedla osób niepełnosprawnych - jest przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie doktoranta i stypendium socjalnego, wyłącznie na podstawie wniosku
(DNiSS PM—08) i orzeczenia o niepełnosprawności.Do wniosku należy dołączyć  oświadczenie (druk DNiSS PM-02/D) o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich.
3.     Stypendium dla najlepszych doktorantów– jest przyznawane na wniosek (DNiSS PM-13) doktoranta. Wniosek ten doktorant składa do Komisji ds. stypendium dla najlepszych studentów
i doktorantów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Do wniosku należy dołączyć  oświadczeniedruk DNiSS PM-02/D) o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich.
Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
1)  na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym;
2)  na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który
w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b)     wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c)      podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 
4.   Zapomoga– może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-09) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 
Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez cały okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.
 
 WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowe informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH.
 

 

 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >