Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek (DNiSS PM-13) wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018r. Wniosek doktorant składa w Dziekanacie Wydziału. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o niepobieraniu stypendium dla najlepszych doktorantów na więcej niż jednym kierunku studiów. 

W sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane również na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez cały okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH [pobierz]

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >