Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Model kształcenia został oparty o aktualne zalecenia i wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z funkcjonowaniem uczelni wyższych w czasie pandemii.

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r., natomiast zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych według harmonogramu dla danego kierunku [zobacz więcej]

Zajęcia zaplanowane do przeprowadzenia w siedzibie Uczelni dotyczyć będą zajęć laboratoryjnych i niektórych projektów, do których zrealizowania konieczna jest infrastruktura Uczelni. Zajęcia w siedzibie Uczelni przeprowadzane będą w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w Akademii.

 

Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Od dnia 22 maja br.  obowiązuje Zarządzenie nr 1386/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie wytycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które ustala tryb przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia w Akademii zajęć w trybie tradycyjnym z powodu możliwości zakażenia wirusem SARS Co-V-2 [zobacz więcej]

Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów.

 

Dom studenta

W nadchodzącym roku akademickim zostanie udostępniony Dom Studenta. Stosując się do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, jeden pokój będzie mogła zajmować wyłącznie jedna osoba, bądź osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. Zainteresowani studenci mogą składać podania o zakwaterowanie w dziekanatach właściwych wydziałów.

Przed zamieszkaniem w Domu Studenta student lub doktorant  zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia, a także do nieprzyjmowania gości.

Wszelkie decyzje w sprawach zakwaterowania w Domu Studenta będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz Akademii. 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >