Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2019/2020
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Eurostudent VII Ogólnoeuropejski projekt badawczy

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

Czytaj więcej...

V Konferencja Studenckich Kół Naukowych STUKNUT'19

Zaproszenie na V Konferencja Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’19

Czytaj więcej...

Kierunki studiów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego  stopnia.


Studia pierwszego stopnia-  forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia;

 • kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia drugiego stopnia- forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;

 

 • kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.


Wykaz kierunków kształcenia

Kierunek studiów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Pierwszego stopnia
Jednolite studia magisterskie
Drugiego stopnia
Pierwszego stopnia
Jednolite studia magisterskie
Drugiego stopnia
Automatyka i robotyka
+
 
 
+
 
 
Informatyka
+
 
+
+
 
+
Mechanika i budowa maszyn
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie i inżynieria produkcji
+
 
+
+
 
+
Budownictwo
+
 
+
+
 
+
Inżynieria środowiska
+
 
+
+
 
+
Inżynieria materiałowa
+
 
+
+
 
+
Ochrona środowiska
+
 
 
+
 
 
Włókiennictwo
+
 
 
+
 
 
Socjologia
+
 
 
 
 
 
Transport
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie / specialization: International Business
- studia prowadzone w języku angielskim
 
 
+
 
 
 
Analityka i komunikacja w biznesie
+
 
 
+
 
 
Filologia, specjalności:
 
 
 
 
 
 
   - filologia angielska
+
 
+
+
 
+
   - filologia hiszpańska
+
 
+
+
 
 
   - filologia słowiańska
+
 
+
+
 
+
Filologia polska
+
 
+
+
 
+
Pedagogika
+
 
+
+
 
+
Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna
 
+
 
 
+
 
Pielęgniarstwo
+
 
+
 
 
+
Pielęgniarstwo - studia pomostowe
 
 
 
+
 
 
Ratownictwo medyczne
+
 
 
+
 
 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć tutaj =>

 

 

Uchwały Senatu ATH i Zarządzenia Rektora ATH

Uchwały Senatu ATH

Uchwała Nr 1152/04/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik /
Uchwala-1152.pdf

Uchwała Nr 1070/04/V/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej  
Pobierz plik /
Uchwala-1070.pdf

Uchwała Nr 1058/03/V/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Techniczno- Humanistycznej
w Bielsku-Białej   Pobierz plik /
Uchwala-1058.pdf

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów
uczenia się   Pobierz plik /
Uchwala-1079.pdf

Uchwała Nr 1025/09/V/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   Pobierz plik / Uchwala-1025.pdf


Zarządzenia Rektora ATH

Zarządzenie nr 1011/2015/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach organizacji systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Pobierz plik / Zarządzenie-nr-1011.pdf

 Zarządzenie Nr 1004/2015/2016 z dnia 29 marca 2016r. w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów ATH w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016
Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-1004.pdf 
 

Zarządzenie Nr 963/2015/2016  z dnia 12 października 2015 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów ATH
w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-963.pdf

Zarządzenie Nr 962/2015/2016  z dnia 12 października 2015 roku w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-962.pdf

 

Zarządzenie Nr 953/2014/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Domu Studenta ATH
Pobierz plik / Zarzadzenie-953.pdf

Zarządzenie Nr 933/2014/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 914/2014/2015 Rektora ATH z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-933.pdf

Zarządzenie Nr 924/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie opłat za realizację w języku angielskim pełnego cyklu kształcenia w roku akademickim 2015/2016
Pobierz plik / Zarzadzenie-924.pdf

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-923.pdf

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-922.pdf

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-916.pdf

Zarządzenie Nr 914/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-914.pdf

Zarządzenie Nr 913/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru o zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Pobierz plik / Zarzadzenie-913.pdf

Zarządzenie Nr 911/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
Pobierz plik / Zarzadzenie-911.pdf

Zarządzenie Nr 865/2014/2015 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-865.pdf

Zarządzenie Nr 857/2014/2015 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-857.pdf

Zarządzenie Nr 855/2014/2015 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-855.pdf

Zarządzenie nr 843/2014/2015 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wzoru oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
Pobierz plik / Zarzadzenie-843.doc


 

 
 

Akty prawne

Ustawa


Rozporządzenia

Elektroniczna Legitymacja Studencka

1.  Zarządzenie nr 1011/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
      z dnia 15 kwietnia 2016 roku  w sprawie wprowadzenia zmian
     w zasadach organizacji systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
     i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

     Pobierz plik / Zarządzenie-nr-1011.pdf
 
2.  Zarządzenie nr 1042/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
     z dnia 11 lipca 2016 roku  w sprawie  wydawania
     Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
     w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

    Pobierz plik / Zarządzenie-nr-1011.pdf

3. Wniosek o wymianę Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
     druk DNiSS ELS-01  
    Pobierz plik / Druk-ELS-01
 
4.  Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
     druk DNiSS ELS-03
     Pobierz plik / Druk-ELS-03

Ważne informacje dotyczące stypendiów

 Stypendia dla studentów ATH -  semestr zimowy
roku akademickiego 2016/2017

 
Student może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4.  Zapomogi.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie
do dnia 20 października 2016r. Jednocześnie informuję, że złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z: kompletem dokumentów potwierdzających rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych / dokumentem wydanym przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2016r.
W sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty potwierdzające rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.

Czytaj więcej...

Studia doktoranckie


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki prowadzi kształcenie
na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich)
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach:

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Inżynieria produkcji

Szczegółowe informacje odnośnie  rekrutacji na studia stacjonarne III stopnia dostępne są tutaj =>

Szczegółowe informacje odnośnie studiów stacjonarnych III stopnia dostępne są tutaj =>Kontakt - studia III stopnia

Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, I piętro
tel.: 033 82 79 204, 033 82 79 224
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich
w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

obowiązuje od 1 października 2015 roku
Pobierz plik / Regulamin studiów doktoranckich.pdfRegulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

obowiązuje do 30 września 2015 roku
Pobierz plik / Regulamin_studiów_doktoranckich.pdf

12 sierpień 2019
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r.

Czytaj dalej >
17 czerwiec 2019
V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogónopolskiej Sesji Kół Naukowych w dniach 22-23 listopada 2019 roku.

Czytaj dalej >